Statut

 

STATUT

POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA

 INSTRUKTORÓW  NAUKI  JAZDY

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy”, zwane dalej  Stowarzyszeniem.

§ 2

1.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wejherowo.

3.    Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe.

§ 3

1.    Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

  § 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tych samych albo podobnych celach działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznak i logo – zgodnie z obowiązujących przepisami.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.    Stworzenie trwałych więzi i ochrona środowiska instruktorów nauki jazdy.

2.    Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia.

3.    Wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z bezpieczeństwem na drogach.

4.    Inicjowanie, propagowanie i popieranie działań na rzecz:

 

a) zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i kultury jazdy

b) rozwoju i podnoszenia prestiżu zawodu instruktora nauki jazdy

c) ustalenia polityki szkoleniowej i metod nauczania na kursach nauki jazdy.

 

5. Krzewienie kultury z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne wszelkich działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia
 2. organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia w celu opracowania metodyki szkoleniowej
 3. podnoszenie kwalifikacji osób związanych zawodowo z nauczaniem jazdy
 4. organizowanie szkoleń, sympozjów i wystaw
 5. występowanie do odpowiednich organów z opiniami dotyczącymi bezpieczeństwa na drogach
 6. prowadzenie działalności naukowo-technicznej, kulturalnej i oświatowej oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych dla wymiany doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem nauki jazdy
 7. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi związanymi z bezpieczeństwem na drogach
 8. prowadzenie działalności informacyjnej, a także organizowanie konferencji i sympozjów propagujących działalność  Stowarzyszenia w kraju i za granicą

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia są:

1.    członkowie zwyczajni

2.    członkowie wspierający

3.    członkowie honorowi.

 

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający uprawnienia instruktora nauki jazdy oraz instruktor będący właścicielem Ośrodka Szkolenia Kierowców, uznający cele Stowarzyszenia i popierający jego działania.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne nie deklarujące przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego, a wspierające Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie bądź rzeczowo.
 3. Godność członka honorowego może otrzymać osoba wybitnie zasłużona dla idei propagowanych przez Stowarzyszenie.

§ 10

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych albo wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji członkowskiej deklaracji kandydata.
 2. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a)    wystąpienia złożonego przez członka na piśmie

b)    wykluczenia członka

c)    skreślenia członka

d)    pozbawienia godności członka honorowego

 

 1. Wykluczenie członka następuje na podstawie:

a)    prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

b)    uchwały Zarządu podjętej w związku z utratą uprawnień instruktora nauki jazdy lub wykładowcy

c)    od uchwał , o których mowa w punkcie a i b przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które należy wnieść na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem zarządu.

 

 1. Skreślenie członka następuje w przypadku:

a)    śmierci członka

b)    nieopłacenia przez okres sześciu miesięcy składek członkowskich, mimo pisemnego upominania.

 

 1. Pozbawienie godności członka honorowego może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia bądź 1/3 członków zwyczajnych.
 2. Ponowne przyjęcie członka wykluczonego bądź skreślonego na skutek niepłacenia składek może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od daty ustania przynależności do Stowarzyszenia.

 

 

 § 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem decydującym
 2. Zgłaszania wniosków w przedmiocie działalności Stowarzyszenia i oceniania tej działalności
 3. Wybierania i odwoływania władz Stowarzyszenia oraz kandydowania do tych władz (czynne i bierne prawo wyborcze )
 4. Bezpłatnego udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 5. Noszenia odznaki Stowarzyszenia
 6. Korzystania z pomocy i doradztwa Stowarzyszenia.

§ 13

Członek  wspierający i honorowy  ma prawo do:

1.    Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym

2.    Noszenia odznaki Stowarzyszenia.

3.    Zgłoszenia wniosków w przedmiocie działalności Stowarzyszenia i ocenie tej działalności.

§ 14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1.    Przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz

2.    Regularnego opłacania składek członkowskich

3.    Podejmowania wszelkich działań mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia i ich propagowania

 1. Brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia.

§ 14a

Członek honorowy obowiązany jest do:

 1. Propagowania działań Stowarzyszenia .
 2. Wspierania Stowarzyszenie w formach jej działalności.

 

 

§ 15

Członek wspierający obowiązany jest do:

1.    Regularnego opłacania zadeklarowanych kwot i realizowania przyrzeczonych działań

 1. Propagowanie działań Stowarzyszenia

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 § 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zgromadzenie

b)    Zarząd

c)    Komisja Rewizyjna.

 

 1. Kadencja władz trwa cztery lata.  
 2. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji członka władz Stowarzyszenia albo niemożliwości pełnienia przez niego funkcji we władzach przez okres dłuższy niż 6 m-cy, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka spośród osób, które w wyborach do władz uzyskały największą ilość głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danej władzy, pochodzącej z wyboru.

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca roku następnego.
 2. O terminie oraz proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub innymi środkami elektronicznymi na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem Walnego Zgromadzenia ma być zmiana statutu, do zawiadomienia należy dołączyć projekt zmiany.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3/ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie określonym w  § 17 ust. 2 statutu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. programu działania Stowarzyszenia
 2. wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń członków na rzecz Stowarzyszenia
 3. regulaminów działania władz Stowarzyszenia
 4. wyboru członków władz Stowarzyszenia
 5. zatwierdzenia sprawozdań innych władz Stowarzyszenia z ich działalności
 6. udzielania absolutorium dla Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. zmiany statutu
 8. likwidacji Stowarzyszenia
 9.